food_addiction

غلبه بر اعتیاد غذایی

اعتیاد به غذا مشکلی جدی و دلیل اصلی است که چرا برخی افراد با وجود تلاش بسیاری که انجام می‌دهند نمی‌توانند خود را در برابر خوردن غذاهای بخصوصی کنترل کنند.