قدم های مهم روانشناختی برای ساختن ازدواجی موفق

تحقیقات انجام گرفته در حوزه روانشناسی نشان می دهند که برای داشتن یک ازدواج خوب  باید این مراحل روانشناختی را طی کنیم: