چگونه شکست را به پیروزی تبدیل کنیم؟

تحقیقات بسیاری در حوزه شکست انجام گرفته که نمونه ای از این تحقیقات نشان می دهد که هرچه زودتر و بیشتر کودکانمان با شکست در انجام فعالیت هایشان مواجه شوند زودتر می توانند به جلو حرکت کرده و پیشرفت کنند. تحقیقات دیگر نشان می دهند که بازخورد دیگران در مورد شکست میتواند سازنده باشد در …

چگونه شکست را به پیروزی تبدیل کنیم؟ ادامه »